Здача модульних завдань.

Модуль включає 5 завдань: теоретичне питання, два тести, дві вправи.

Максимальна оцінка знань одного модуля – 10 балів.

Максимальна оцінка одного завдання – 2 бали, значення можливих оцінок– 2;1;0.

Модуль не зараховується, якщо студент набрав < 5 балів.Обов’язковим для зарахування модуля є відповідь на теоретичне питання.

1.2.Активність студента в опануванні навчального матеріалу, якість та систематичність навчання. Мінімальна сума балів – 10*, максимальна – 15 балів.

Вид навчальної діяльності Кількість балів за одне виконання Необхідна кількість виконаної роботи Максимальна кількість балів
1.Відповідь на питання за викликом викладача 0, 1, 3
2. Відповідь на питання за власною ініціативою студента 0, 0,5, 2 1-2 рази
3. Доповнення відповіді, участь в дискусії 0, 0,5 Х Х
4. Розв’язування тестів, завдань та ін. 0, 0,5, 1 Х Х
5.Підготовка письмового реферату Здача модульних завдань. 0, 1, 3 Х
6.Підготовка та презентація реферату 0, 2, 4 Х
7.Підготовка фіксованого виступу 0, 0,5, 1 Х
8.Опрацювання літературних джерел На всі заняття до 3
На окремі заняття 0,5
9.Ведення економічного словника Постійно до 3
10.Опрацювання поточної економічної інформації На всі заняття до 3
На окремі заняття 0,5

Оцінювання знань студентів з основ економічної теорії за окремими видими навчальної діяльності

Участь у науково-студентській роботі – 0; 5 балів.

Мінімальна кількість балів за виконання пунктів 1.2 – 1.3: – 15 балів, максимальна – 20.

Мінімальна кількість балів з поточного оцінювання з урахуванням виконання модульних завдань, яку має одержати студент – 30 балів, максимальна – 50.

ІІІ. Підсумковий контроль знань студентів у формі іспиту

Іспит здійснюється у письмовій (усній) формі**. Екзаменаційний білет включає 5 питань, з яких: 3 – теоретичні, 1 - тест Здача модульних завдань., 1 - вправа. Перелік завдань, які виносяться на іспит, форма і зміст екзаменаційного білета затверджуються кафедрою.

Кожне із завдань оцінюється балами. Теоретичні питання: 13; 10; 7; 0. Оцінка якості виконання вправи: 6; 5; 4; 0. Оцінка теста – 5; 0 балів. Якщо студент набрав менше 30 балів, іспит не зараховується. Максимальна оцінка за іспит – 50 балів.

Виставлення оцінок за національною шкалою здійснюється за порядком перерахунку рейтингових показників нормованої 100-бальної університетської шкали оцінювання в традиційну 4-бальну шкалу, що рекомендується “Положенням про кредитно-модульну систему організації навчального процесу”, схваленим Вченою Радою НПУ імені М.П.Драгоманова (22.ХП.2005 р., протокол №5).

Знімаються бали: за невідвідування семінарських занять без поважних причин. Якщо студент пропустив більше 2-х занять, знімається 2 бали Здача модульних завдань. за кожне пропущене наступне заняття.


documentaxntimb.html
documentaxntpwj.html
documentaxntxgr.html
documentaxnueqz.html
documentaxnumbh.html
Документ Здача модульних завдань.